Regulamin wypożyczalni

 1. Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością firmy AKTIV SPORT z siedzibą w Piastowie przy ul. Lelewela 10 05-820 Piastów. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji sprawny, renomowany i specjalnie przygotowany sprzęt narciarski oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania wypożyczającego w tym zakresie.
 2. Wypożyczający ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz cennikiem i jeżeli akceptuje ich postanowienia może przystąpić do wypożyczenia sprzętu. Klient decydując się na wypożyczenie sprzętu jest świadomy, że zawiera z AKTIV SPORT Michal Saniewski z siedzibą w Piastowie umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 3. Wypożyczenia sprzętu może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na podstawie jednego z dokumentów: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport. Na jeden dokument można wypożyczyć co najwyżej 3 komplety narciarskie ( za komplet narciarski uznaje się : narty z wiązaniami, buty narciarskie, kije narciarskie). Wyjątek stanowi komplet dziecięcy, który może być dodany do kompletu dorosłego. Osoba nie posiadająca ww. dokumentów może dokonać wypożyczenia poprzez zabezpieczenie finansowe odpowiadające wartości sprzętu (tzw. depozytu) ,który ustala wypożyczalnia w zależności od wartości sprzętu który jest przedmiotem wypożyczenia . W razie wątpliwości wypożyczalnia może zażądać okazania drugiego dokumentu lub wybrać inną formę zabezpieczenia. Opłata za wypożyczenie pobierana jest z góry, w momencie odbioru sprzętu z wypożyczalni.
 4. W momencie wypożyczenia pobierana jest kaucja za sprzęt. Wysokość kaucji uzależniona jest od kategorii nart. Narty Testowe – 2000zł. Narty VIP – 1000zł. Narty juniorskie – 500zł. Rower elektryczny – 3000zł. Kaucja jest zabezpieczeniem i jest uiszczana w dniu wypożyczenia sprzętu. Po zwrocie sprzętu kaucja jest zwracana w gotówce. Odbiór kaucji klient kwituje podpisem na umowie.
 5. Wypożyczający decydując się na wypożyczenie sprzętu oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat jego eksploatacji i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
 6. Wypożyczający decydując się na wypożyczenie ma świadomość, że jeżdżenie na nartach związane jest z ryzykiem sportowym. Konsekwencje uprawiania narciarstwa mogą polegać na doznaniu urazów ciała, ryzyku chorób, a nawet śmierci wypożyczającego lub osoby trzeciej. Wypożyczający pomimo, iż ma pełną świadomość ryzyka samodzielnie podejmuje decyzję o wypożyczeniu sprzętu. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 7. Pożyczający ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenie wypożyczonego sprzętu spowodowane jego nieprawidłowym użytkowaniem – chyba, że biorący do wypożyczenia wykupił dodatkowe ubezpieczenie sprzętu. W zakres odpowiedzialności wchodzi ponad normatywne zużycie sprzętu, zniszczenie wierzchniej szaty graficznej jak i ślizgów oraz złamanie lub zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o cennik sprzętu, wartość braków lub koszt naprawy. Ustaloną przez wypożyczalnię kwotę pożyczając zobowiązuje się uregulować (najpóźniej) wraz ze zwrotem sprzętu lub po powiadomieniu o jego zaginięciu. Wypożyczający nie może dokonywać sam żadnych napraw, chyba że zgodzi się na to wypożyczalnia.
 8. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji sprzętu.
 9. Rezerwacja sprzętu odbywa się przez stronę internetową, natomiast odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni. Klient odbierając sprzęt sprawdza jego stan techniczny i kompletność oraz zobowiązuje się zwrócić go w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem naturalnych śladów użytkowania. W momencie rezerwacji sprzętu pobierany jest zadatek w wysokości 100zł za każdą zarezerwowaną parę nart. Zadatek w myśl kodeksu cywilnego art.394 KC jest niezwrotny. W przypadku rezygnacji z wypożyczenia zadatek jest zwracany w formie bonu do wykorzystania w sklepach Aktiv Sport Michał Saniewski.
 10. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność finansową za utratę sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o cennik sprzętu. W przypadku zgubienia, kradzieży wypożyczalnia pobiera kwotę uśrednioną za narty w kategorii nart dziecięcych  – 500 zł, natomiast w kategorii VIP 1000, oraz 2000 zł w kategorii TEST. Ustaloną przez wypożyczalnie kwotę, wypożyczalnia pobiera powyższą kwotę z kaucji uiszczonej w dniu wypożyczenia.
 11. Okresem rozliczeniowym wypożyczenia sprzętu jest jeden dzień. Opłaty za korzystanie ze sprzętu są pobierane zgodnie z przedstawionym cennikiem  ( dostępnym na stronie internetowej oraz w wypożyczalni ), które nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt.
  Za dzień wypożyczenia uznaje się godziny pracy wypożyczalni tj. 11.00 – 19.00, w soboty 10.00 – 16.00.
 12. Firma AKTIV SPORT Michał Saniewski z siedzibą w Piastowie 05-820 przy ul. Lelewela 10 nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do powyższego regulaminu.
 13. Polityka bezpieczeństwa danych Administratorem Państwa danych jest AKTIV SPORT Michał Saniewski posiadający numer
  NIP: 5213165897, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem:
  ul. J. Lelewela 10, 05-820 Piastów Administrator danych ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, stosując przy tym odpowiednie środki ochrony przewidziane w treści Rozporządzenia nr 2016/279 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO).
  § 1 Dane osobowe: Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, w sposób pośredni lub bezpośredni, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu czy też adres poczty elektronicznej.
  § 2 Zakres przetwarzania danych: Przetwarzamy dane osobowe tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowego wykonania umowy, obsługi zapytania, czy też przesłania newslettera/smsa informacyjnego. Jednocześnie wskazujemy, iż podanie danych jest dobrowolne i wymagane jedynie w przypadku chęci dokonania wypożyczenia, wysłania zapytania lub otrzymywania od nas newsletter`a lub smsa informacyjnego. Zakres przetwarzanych danych obejmuje przede wszystkim:
  1) Imię i nazwisko zainteresowanego;
  2) Adres e-mail zainteresowanego;
  3) Numer telefonu zainteresowanego.
  §3 Newsletter , sms.: Każdy zainteresowany (bez konieczności zakładania konta) może wyrazić chęć na otrzymywanie od naszej firmy Newslettera/smsa, dotyczącego usług świadczonych przez wypożyczalnie, serwis oraz dostępnych w niej produktów. W przypadku zapisu na newsletter/sms, po wyrażeniu odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, Państwa adres mailowy i telefon zostanie dodany do bazy adresów, na które wysyłana będzie treść jednakowa dla wszystkich zainteresowanych. Zapis na newsletter wiąże się przede wszystkim z tym, iż będą Państwo informowani o obowiązujących promocjach. Każda osoba zapisana na newsletter/sms będzie mogła otrzymać unikalny kod uprawniający do określonej zniżki na wypożyczenie, lub zakup produktów znajdujących się w ofercie wypożyczalni/sklepu. Zainteresowany może w każdym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera od naszej firmy, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody. Oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie newslettera prosimy kierować na adres mailowy: info@aktiv-sport.pl lub pisemnie wykonywania działalności przez Administratora.
  §4 Przekazywanie danych osobowych Administrator danych nie przekazuje otrzymanych danych osobowych do podmiotów trzecich. Otrzymane dane osobowe wykorzystywane są jedynie w celu dostarczonym przez użytkownika. Administrator danych przed jakimkolwiek przekazaniem zawrze stosowne umowy powierzenia danych, jednocześnie sprawdzając system zabezpieczeń stosowany przez podmiot przetwarzający jak i politykę bezpieczeństwa informacji. Jednocześnie zaznacza się, iż w celu realizacji określonych obowiązków, bądź interesów prawnych Administratora określone dane mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających.
  Zaznacza się, iż Administrator danych dokonuje rzetelnego wyboru takich podmiotów, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa danych.
  §5. Realizacja praw podmiotów danych Rozporządzenie nr 2016/279 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) przyznaje Państwu szereg praw, które Administrator
  ma obowiązek respektować. Prawa te to między innymi :
  1. Prawo dostępu do danych
  2. Prawo do sprostowania danych
  3. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)
  4. Prawo do przenoszenia danych
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Jak możesz korzystać ze swoich praw? Zależy nam na bezpieczeństwie i właściwej ochronie Twoich danych osobowych. Dlatego nasi pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji. Zapraszamy do kontaktu pod adresem
  e-mail: info@aktiv-sport.pl . Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.
 14. Inne, nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie, regulują stosowne akty prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1971r. Nr 27 poz. 252 z późn. zm.). Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy do miejsca wykonania umowy.
 15. W przypadku nie zwrócenia wypożyczonego sprzętu w określonym terminie, oraz braku akceptacji przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczalnię, wypożyczalnia naliczy karę umowną w wysokości dwukrotności ceny wypożyczenia za każdy dzień przedłużenia. Niezależnie od powyższego uprawnienia sprawa może zostać zgłoszona do polskich organów ścigania w ramach zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa przywłaszczenia.


Rozpocznij zamówienie

Scroll to Top